Algemene voorwaarden

Ze zijn belangrijk, neem even de tijd om ze te lezen. 

Deze zijn van toepassing op alle prestaties en overeenkomsten van An Lowet Fotografie met ondernemingsnummer BE 628 644 330.

Bij het maken van een afspraak gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden:

Opdracht:

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie, dewelke in een persoonlijke gallery wordt aangeleverd waaruit de klant de af te leveren foto's zelf kan kiezen. De foto's die de selectie niet haalden/onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden.

 • Het aantal foto’s  dat afgeleverd zal worden, is afhankelijk van de gekozen formule. Eventuele bijkomende fotobestanden zijn tegen meerprijs te koop. Foto's worden steeds in de stijl van de fotograaf bewerkt. Zwart-wit omzettingen zijn steeds inbegrepen in de geboekte formule; overige bewerkingen zijn mogelijk mits betaling van een meerprijs.

 • Nabewerkte fotobestanden worden gedurende 2 jaar gearchiveerd (startend op de datum van de fotosessie). Tijdens deze periode kunnen nabewerkte fotobestanden nabesteld worden uit het archief van An Lowet Fotografie, en conform de aankoop opnieuw afgeleverd worden mits betaling van een administratieve kost van 30,- euro. Originele (onbewerkte) fotobestanden worden tot 6 maanden na de fotosessie gearchiveerd. Na genoemde periodes is de fotograaf niet meer verantwoordelijk voor eventueel verlies van het originele beeldmateriaal.

 • De tot stand gebrachte beelden kunnen ten allen tijden gebruikt worden voor promotionele doeleinden van An Lowet Fotografie, en zowel online (op sociale media, website…) als offline (flyer, tentoonstelling, magazines…) voor onbepaalde tijd gepubliceerd worden.

 • De foto's worden geleverd in jpg formaat, verdere bewerkingen door de klant (met filters of andere) zijn niet toegestaan.

 • De geleverde prestaties zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook zullen als meerkost in rekening gebracht worden.

 • Kleurafwijkingen zijn voornamelijk te wijten aan kalibratie van de digitale dragers waarop de foto’s bekeken worden; An Lowet Fotografie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, evenmin voor kleurafwijkingen bij foto’s of fotoproducten als deze afgedrukt worden bij derden.

 • Eventuele verzending van bestellingen gebeurt mits betaling van leveringskost, An Lowet Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Bij het aanleveren van een foutief leveradres, is An Lowet Fotografie niet verantwoordelijk voor verlies van de zending. 

Betaling:

 • Foto's worden bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Extra fotobestanden of fotoproducten worden verwerkt na ontvangst van volledige betaling.

 • Er zal een annulatiekost van 50,- euro in rekening gebracht worden voor afzeggingen minder dan 48u voorafgaand op de afspraak. 

 • An Lowet Fotografie behoudt het recht de sessie te annuleren indien de klant niet aan gevraagde acties en voorbereiding voldoet, zonder hiervoor schadevergoeding aan de klant te moeten betalen.

 • Facturen zijn betaalbaar binnen 14d na factuurdatum. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging van 15% van het factuurbedrag, dewelke los staat van eventuele schadeloosstelling wegens auteursrechtelijke schending en gerechtskosten.

 • Prijzen kunnen elk moment worden aangepast; de prijs afgestemd met de klant op het moment van de boeking blijft ongewijzigd ongeacht eventuele latere prijsstijgingen.

Auteursrecht/portretrecht:

 • Bij het boeken van een fotosessie geef je An Lowet Fotografie uitdrukkelijke toestemming om de geportretteerde perso(o)n(en) voor onbepaalde tijd te portretteren.

 • De tot stand gebrachte beelden worden beschouwd als artistiek werk, en zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven ten alle tijden eigendom van de fotograaf. Voor iedere inbreuk tegen gebruik van fotografische werken zonder voorafgaande toestemming, zonder vermelding van de naam van de auteur, met verkeerde naamtekening, wijziging van het werk zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk, zal An Lowet gerechtelijke stappen ondernemen.

 • Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een gepaste vergoeding aan de fotograaf te betalen, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 • Het is niet toegestaan dat de klant de foto’s opstuurt naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

 • Het is niet toegestaan dat de klant de tot stand gebrachte foto's publiceert zonder naamsvermelding van An Lowet Fotografie.

Aansprakelijkheid:

 • An Lowet Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, noch voor enige andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan voor de klant.

Bevoegdheid:

 • In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.